Marketing

L.E.T are here to do everything you need when developing and implementing your marketing plan. We provide marketing consultancy and support enterprises to closer the gap between consumers and your brands through three types of marketing: Digital marketing, SMS marketing and Offline marketing. Let’s make your product go viral!


Marketing

Marketing tại doanh nghiệp bạn chưa thực sự mang lại hiệu quả? Và bạn đang lo lắng khi không đưa được thương hiệu của mình đến gần hơn với người tiêu dùng? Làm thế nào để sử dụng linh hoạt các hình thức marketing: Digital Marketing, SMS Marketing, Marketing Offline? Hãy để L.E.T giúp bạn thay đổi điều đó!


Creating A Marketing Plan For New Businesses

Creating a marketing plan for your new business is one critical aspect in building a business that survives its first year. If done correctly, your marketing plan is so much more than a budget and strategies. It can serve as your guide to identifying and reaching your customers and staying engaged with them. It should also outline ways to adjust your methods as you learn what works and what doesn’t. Let’s look at what is included in a marketing plan, and the steps needed to create a great one.


Tạo Kế Hoạch Kinh Doanh Cho Doanh Nghiệp Mới

Tạo một kế hoạch marketing cho doanh nghiệp mới là một khía cạnh quan trọng quyết định sự sống sót của doanh nghiệp đó trong năm đầu tiên. Kế hoạch marketing của bạn sẽ không chỉ nói đến ngân sách và chiến lược mà nó sẽ giúp bạn xác định, tiếp cận và tương tác với khách hàng. Kế hoạch marketing cũng vạch ra cách để điều chỉnh phương pháp của bạn vì bạn sẽ biết cái gì nên làm và cái gì không. Hãy xem một kế hoạch marketing cần có gì và các bước để tạo ra một kế hoạch marketing hiệu quả.