Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng (CRM) Trong Bitrix24

Hệ thống quản lý quan hệ khách hàng (CRM) là công cụ cho phép theo dõi các giao dịch của công ty với khách hàng và các nội dung như chi tiết liên hệ, trao đổi qua email hay các thông tin hữu ích khác được lưu trữ trong CRM một cách có hệ thống. Bitrix24 mang đến trải nghiệm hoàn toàn khác biệt về công cụ quản lý khách hàng, xây dựng hệ thống quản lý quan hệ khách hàng ngay trên nền tảng Intranet.


Customer Relationship Management Fuctionalty in Bitrix24

A Customer Relationship Management (CRM) system is a tool for looking after a company’s interactions with customers. Things like contact details, email interactions, and other useful information are typically stored in a CRM, in a trackable way. Bitrix24 takes a different approach, and builds an intuitive CRM system right into the Intranet platform.