Xây Dựng Văn Hóa Doanh Nghiệp - Yếu Tố Quyết Định Sự Trường Tồn Của Doanh Nghiệp

Văn hóa doanh nghiệp là yếu tố quyết định trong một doanh nghiệp. Bởi sự khác biệt trong trình độ chuyên môn, trình độ văn hóa, mức độ nhận thức, quan hệ xã hội, vùng miền địa lý, tư tưởng văn hóa tạo ra một môi trường làm việc đa dạng và phức tạp. Văn hóa doanh nghiệp lúc này sẽ giúp doanh nghiệp trở thành nơi tập hợp, phát huy mọi nguồn lực con người, làm gia tăng nhiều lần giá trị của từng nguồn lực con người đơn lẻ, góp phần vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp